Privacyverklaring van Wiekeraad Advocatuur

In het kader van de dienstverlening door Wiekeraad Advocatuur worden persoonsgegevens verwerkt. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Wiekeraad Advocatuur
Zambonistraat 3-3A
038-2025015
cw@wiekeraad.com

Wiekeraad Advocatuur verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u persoonlijk verstrekt, via de website, e-mail, telefoon en app en andere ingangen. Daarnaast worden persoonsgegevens verkregen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Wiekeraad Advocatuur verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • naw-gegevens;
 • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • geboortedatum en -plaats;
 • geslacht;
 • burgerservicenummer indien een toevoeging moet worden aangevraagd
  (wettelijk doeleinde);
 • inhoud van communicatie;
 • gegevens m.b.t. uw gezondheid, na uw aanvullende expliciete toestemming,
  t.b.v. de uitoefening en onderbouwing van uw (rechts)vordering.

Grondslag en doeleinden 
De verwerking van uw persoonsgegevens door Wiekeraad Advocatuur is noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht die u met het kantoor sluit.
De gegevens worden gebruikt voor onder andere:

 • het onderhouden van contact met u;
 • het behartigen van uw belangen in uw zaak tegen uw wederpartij;
 • een goede en efficiënte dienstverlening;
 • het verrichten van administratieve handelingen;
 • facturering;
 • nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • het voeren van geschillen.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt omdat Wiekeraad Advocatuur hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, te weten:

 • het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van de dienstverlening;
 • de bescherming van haar financiële belangen;
 • de verbetering van haar diensten.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Wiekeraad Advocatuur persoonsgegevens uitwisselen met derden, omdat zij voor de hiervoor genoemde doeleinden en afhankelijk van uw specifieke situatie, mogelijk gebruik maakt van diensten van derden, zoals een medisch adviseur, een arbeidsdeskundige, een bedrijfseconomisch deskundige, eventueel een deurwaarder etc.
In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Wiekeraad Advocatuur aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Uw gegevens worden niet verstrekt voor commerciële of goede doelen.

Bewaartermijn
Wiekeraad Advocatuur zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Wiekeraad Advocatuur, zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht.

Cookies
Op een website kunnen in voorkomend geval cookies gebruikt worden om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u altijd de cookieverklaring raadplegen. De website van Wiekeraad advocatuur gebruikt zelf geen cookies.

Uw rechten
U heeft het recht om aan Wiekeraad Advocatuur een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u, behoudens gegronde en gemotiveerde redenen, in beginsel binnen één maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Wiekeraad Advocatuur op cw@wiekeraad.com.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral weten. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 januari 2021. Deze privacyverklaring kan worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.