ALGEMENE VOORWAARDEN

1.

Wiekeraad Advocatuur (verder: “WA”) is een werk-/ handelsnaam van Advocatenpraktijk Wiekeraad BV, een besloten (praktijk)vennootschap. Deze praktijkvennootschap voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. WA stelt zich ten doel om de advocatenpraktijk uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin.

2.

Een overeenkomst van opdracht tussen een op- drachtgever en WA als opdrachtnemer komt pas tot stand nadat de opdracht door WA schriftelijk is aanvaard en als zodanig bevestigd. Iedere opdracht van een opdrachtgever wordt aangemerkt als een aan WA verstrekte opdracht, die zal worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van WA. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek worden uitdrukkelijk uitgesloten. WA is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van (al dan niet door WA in- geschakelde) derden, zoals bijvoorbeeld koeriers, deurwaarders en anderen.

3.

In ieder geval bij aanvang van de werkzaamheden door WA is een voorschot verschuldigd, waarvan de hoogte afhankelijk is van de aard en de omstandigheden van de aan WA verstrekte opdracht en de zaak zelf.

Het in rekening gebrachte en betaalde voorschot zal pas worden verrekend met de opdrachtgever bij de einddeclaratie van WA. Het in rekening gebrachte voorschotbedrag is geen indicatie van de totale kosten van behandeling van een dossier.

4.

De werkzaamheden die WA in het kader van de aan haar verstrekte opdracht uitvoert, worden, tenzij andersluidende schriftelijk vastgelegde afspraken zijn gemaakt, in rekening gebracht op basis van bestede tijd vermenigvuldigd met het gebruikelijke, dan wel het overeengekomen uurtarief (honorarium), te vermeerderen met 6% kantoorkosten en de verschuldigde BTW, alsmede te vermeerderen met eventuele kosten van derden (belaste of onbelaste verschotten) en reiskosten. Indien in het kader van een opdracht ten behoeve van meerdere opdrachtgevers/cliënten werkzaamheden worden verricht, zijn deze opdrachtgevers/cliënten hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van de declaraties van WA en/of eventueel door haar ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

5.

WA is gerechtigd het honorarium jaarlijks per 1 januari aan te passen conform de door haar alsdan vastgestelde uurtarieven. In ieder geval worden de uurtarieven van WA jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van de gebruikelijke inflatiecorrectie. WA declareert, behoudens andersluidende

schriftelijk vastgelegde afspraken, haar werkzaamheden over enige maand aan het begin van iedere volgende maand en hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. WA is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien enige betalingstermijn zonder gegronde, schriftelijk meegedeelde reden wordt overschreden. Indien WA genoodzaakt zal zijn om invorderingsmaatregelen te nemen, dan zal de debiteur ten minste 6% (van het betreffende declaratiebedrag) aan invorderingskosten verschuldigd zijn met een minimum van € 50,00.

6.

WA heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, welke verzekering voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Iedere aansprakelijkheid voor schade is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Mocht om welke reden dan ook voornoemde verzekering niet tot uitkering overgaan dan wel geen dekking bieden, dan is iedere aansprakelijkheid van WA beperkt tot een totaalbedrag van maximaal € 3.000,00.

7.

Op iedere overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en bij geschillen is uitsluitend de Rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle, bevoegd om kennis van een zaak te nemen en daar- over te oordelen.

© Copyright - 2019 - Wiekeraad Advocatuur